explorer

万丈高楼平地起,勿在浮沙筑高台

0%

[What]算法图解_快速排序

本章介绍 分而治之(divide and conquer, D&C) 这种 递归式问题的解决方法 , 并以 快速排序 为例实现这种方法。

分而治之

使用 D&C 解决问题的过程包括两个步骤:

 1. 找出 基线条件 ,这种条件必须尽可能简单
 2. 不断将问题分解(不断缩小问题的范围),直到符合基线条件(不断递归直到退出)

c 代码

假设有一数组,其元素内容依次为 2,4,6.

求数组和

 • 基线条件:当只剩最后一个数组元素时,退出递归
 • 递归条件:每次得到数组一个元素,并与剩下的元素相加
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include <stdio.h>

static int buffer[] = {2, 4, 6};
static int buffer_length = 0;

int buffer_sum_get(int index)
{
if(index < buffer_length - 1)
{
return buffer[index] + buffer_sum_get(++index);
}
else
{
return buffer[index];
}
}

int main(int argc, char *argv[])
{
buffer_length = sizeof(buffer) / sizeof(int);
printf("buffer:");
for(int i = 0; i < buffer_length; i++)
{
printf("%d, ", buffer[i]);
}
printf("\n");

printf("The sum of buffer is %d\n", buffer_sum_get(0));

return 0;
}

找出数组中的最大值

 • 基线条件: 遍历到最后一个元素
 • 递归条件:每次得到数组一个元素,并与存储的值比较
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#include <stdio.h>

static int buffer[] = {2, 4, 6, 1, 11, 123, 6};
static int buffer_length = 0;
static int maximum = 0;

int buffer_maximum_get(int index)
{
if(maximum < buffer[index])
{
maximum = buffer[index];
}
if(index < buffer_length - 1)
{
maximum = buffer_maximum_get(++index);
}
return maximum;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
buffer_length = sizeof(buffer) / sizeof(int);
maximum = buffer[0];
printf("buffer:");
for(int i = 0; i < buffer_length; i++)
{
printf("%d, ", buffer[i]);
}
printf("\n");

printf("The maximum value of buffer is %d\n", buffer_maximum_get(0));

return 0;
}

快速排序

快速排序使用了 分而治之 的思想。 具体流程为:

 1. 选择数组中的 任意一个元素 为基准值
 2. 将数组分成两个子数组,小于基准值的数组和大于基准值的数组
 3. 对两个子数组进行步骤2排序
虽然在数组中选择任意一个元素都可以完成排序,但选择的位置会影响算法总运行时间。
 • 基线条件:当拆分到只剩最后一个元素时退出
 • 递归条件:取出数组中的元素,并以此为基准排序

运行时间

 • 最佳时间: O(n) * O(log n) = O(n logn)
  • 刚好每次将数组平分为二,就如二分法一样层数复杂度为 log n
  • 在每层都会遍历一次数组,所以复杂度为 n
 • 最糟时间: O(n) * O(n) = O(n^2)
  • 每次分得一个空数组和一个满数组,层数复杂度为 n
  • 在每层都会遍历一次数组,所以复杂度为 n

c代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#include <string.h>

static int buffer[] =
{
1, 7, 3, 5, 74, 15, 91, 123, 14, 11, 8, 1, 23, 67, 199
};

static int buffer_length = 0;

struct temp_buf
{
int *buffer;
int index;
};

void quick_sort(int *buf, int len)
{
if(len < 2) return;

struct temp_buf smaller_buf;
struct temp_buf larger_buf;

smaller_buf.index = 0;
larger_buf.index = 0;

smaller_buf.buffer = (int *)malloc(sizeof(int) * len);
assert(smaller_buf.buffer != NULL);
larger_buf.buffer = (int *)malloc(sizeof(int) * len);
assert(larger_buf.buffer != NULL);

int pivot = buf[0];
for(int i = 1; i < len; i++)
{
if(buf[i] < pivot)
{
smaller_buf.buffer[smaller_buf.index++] = buf[i];
}
else if(buf[i] >= pivot)
{
larger_buf.buffer[larger_buf.index++] = buf[i];
}
}
for(int i = 0; i < smaller_buf.index; i++)
{
buf[i] = smaller_buf.buffer[i];
}
buf[smaller_buf.index] = pivot;
for(int i = 0; i < larger_buf.index; i++)
{
buf[smaller_buf.index + 1 + i] = larger_buf.buffer[i];
}
quick_sort(buf, smaller_buf.index);
quick_sort(buf + smaller_buf.index + 1, larger_buf.index);

free(smaller_buf.buffer);
free(larger_buf.buffer);
}

int main(int argc, char * argv[])
{
buffer_length = sizeof(buffer) / sizeof(buffer[0]);
printf("buffer before sort:\n");
for(int i = 0; i < buffer_length; i++)
{
printf("%d, ", buffer[i]);
}
printf("\n");

quick_sort(buffer, buffer_length);

printf("buffer after sort:\n");
for(int i = 0; i < buffer_length; i++)
{
printf("%d, ", buffer[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}
Last Updated 2021-01-26 二 12:12.
Render by hexo-renderer-org with Emacs 26.3 (Org mode 9.4)